REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG KURSÓW JĘZYKOWYCH ONLINE W LINGUA SMART

DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ Z PLATFORMĄ MEDICOVER BENEFITS

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania ze szkoleń językowych online przez Kursanta oraz prawa i obowiązki Lingua Smart oraz Kursanta związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach zakupionego Vouchera.

 2. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usług Kursant potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Lingua Smart przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia Kursantowi niniejszy Regulamin w systemie teleinformatycznym, który może być swobodnie odtwarzany, kopiowany, drukowany oraz ściągany w każdym czasie.

 4. Lingua Smart będzie wskazywać Lektorów i/lub Native speakerów, za pomocą których będzie świadczyć Usługi Kursantom.

 5. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Lingua Smart: (1) tel. (61) 622 69 28; (2) e-mail: kontakt@linguasmart.pl; (3) adres do korespondencji: Lingua Smart, ul. Rubież 46 bud. C4/78, 61-612 Poznań.

§ 2

Definicje

 1. Lingua Smart – Szkoła Językowa Lingua Smart Agnieszka Szymańska-Palaczyk z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Rubież 46 bud. C4/78, 61-612 Poznań, REGON: 362586086, NIP: 7891676084, tel.: +48 61 622 69 28, e-mail: kontakt@linguasmart.pl

 2. Voucher – opłacony przez Kursanta Pakiet usług, w ramach którego odbywać się mają Lekcje online z języka obcego.

 3. Kursant – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych przez Lingua Smart na podstawie postanowień Regulaminu; w przypadku Kursantów mających poniżej 18 roku życia, poprzez zaakceptowanie Regulaminu, oświadczają że posiadają zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Kursu, a na prośbę Lingua Smart przedłożą oni pisemną zgodę opiekuna prawnego wyrażającą zgodę na korzystanie z Usługi (zgoda w formie skanu oraz pisemna powinna zostać przesłana na adresy wskazane w § 1 ust. 6 powyżej).

 4. Usługa lub Kurs – umożliwienie Kursantowi skorzystania z odpłatnych, indywidualnych zajęć językowych online, prowadzonych na podstawie materiałów dydaktycznych opracowanych przez Lingua Smart za pośrednictwem Skype lub Google Hangouts z wykorzystaniem obrazu (wideo) i dźwięku (audio).

 5. Wirtualna klasa – miejsce odbywania się Lekcji; Kursant może wybrać jedną z dwóch opcji Wirtualnej klasy: Skype lub Google Hangouts.

 6. Lektor – osoba fizyczna polskiego pochodzenia, prowadząca Lekcje dla Kursantów w ramach wykupionego Pakietu.

 7. Native speaker - osoba fizyczna mówiąca w języku ojczystym języka angielskiego lub jakiegokolwiek innego języka, prowadząca Lekcje dla Kursantów w ramach wykupionego Pakietu.

 8. Lekcje (Zajęcia) – zajęcia online prowadzone przez Native speakera lub Lektora, przeprowadzane zgodnie z wykupionym Pakietem.

 9. Grafik – grafik zajęć układany za porozumieniem z Kursantem z góry na wszystkie Lekcje z Pakietu.

 10. Pakiet – zakupiony Voucher określający liczbę Lekcji, zakres czasowy Lekcji i termin ważności Pakietu, osobę prowadzącą Lekcje, sposób prowadzenia Lekcji.

 11. Formularz kontaktowy – miejsce zgłoszenia zakupu Vouchera i chęci wzięcia udziału w Kursie, zawierający informacje dotyczące Kodu alfanumerycznego, wybranego języka obcego, preferowanych terminów zajęć, danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, przybliżony poziom znajomości języka obcego, którego dotyczy kurs).

 12. Kod alfanumeryczny - kod przypisany do Vouchera zakupionego na Usługę.

 13. Program Kafeteryjny – program polegający na oferowaniu Użytkownikom – za pośrednictwem platformy MB - oferty oraz na umożliwieniu Kursantom dokonania zakupu produktów lub usług dostępnych w Lingua Smart.

 14. Platforma Medicover Benefits (Platforma MB) – serwis internetowy, w ramach którego dostępny jest Program Kafeteryjny.

 15. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, materiały dydaktyczne, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, nagrania Lektorów, kursy, etc.), informacje niechronione prawem autorskim, a także komentarze, opinie i oceny zamieszczone przez Kursanta lub Lektora w Serwisie; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część.

§ 3

Zasady korzystania z Kursu

 1. Aby skorzystać z zakupionego Pakietu należy wypełnić Formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://www.linguasmart.pl/medicover-benefit podając wszystkie wymagane w nim informacje.

 2. Warunkiem wykorzystania Vouchera jest zaakceptowanie treści Regulaminu znajdującego się na końcu Formularza kontaktowego na stronie https://www.linguasmart.pl/medicover-benefit

 3. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza kontaktowego (przycisk „Wyślij”), wyświetla się wiadomość potwierdzająca wysłanie formularza.

 4. Wysłanie przez Kursanta Formularza kontaktowego stanowi oświadczenie chęci uczestnictwa w Kursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

 5. W przeciągu dwóch dni roboczych od wypełnienia przez Kursanta Formularza Lingua Smart nawiąże próbę kontaktu z Kursantem w godzinach 8:00-16:00 w tygodniu roboczym. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego, bądź też mailowego (za nawiązanie kontaktu uważa się rozmowę telefoniczną z Kursantem lub odpowiedź w formie pisemnej), Lingua Smart ma obowiązek podjęcia kolejnych trzech prób w okresie kolejnych 10 dni roboczych. Po tym czasie, Voucher uznaje się za zrealizowany.

 6. Celem kontaktu jest ułożenie i zaakceptowanie Grafiku zajęć z góry na wszystkie lekcje z Pakietu. Zatwierdzony grafik zajęć nie ulega już późniejszym modyfikacjom.

 7. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 21:00, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

 8. Warunkiem wykorzystania Pakietu jest spełnienie warunków par. 4 dotyczącego wymagań technicznych.

 9. Lekcje wykupione w ramach Pakietu są do wykorzystania przez miesiąc od aktywacji Vouchera. Za aktywację Vouchera uznaje się wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego.

 10. Każda Lekcja prowadzona jest przez komunikator internetowy przez wykwalifikowanego Lektora lub Native speakera języka obcego.

 11. Za rozpoczęcie Lekcji uważa się godzinę planowanego rozpoczęcia zajęć. Jeśli w ciągu 15 minut kursant nie zgłosi się na lekcje, zostanie ona uznana za odbytą.

 12. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Kursanta, które uniemożliwiają przeprowadzanie Lekcji, Zajęcia uważa się za odbyte.

 13. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora, które uniemożliwiają przeprowadzenie Zajęć, Kursant będzie miał prawo do otrzymania bezpłatnej lekcji zgodnej w wykupionym pakietem.

 14. W przypadku spóźnienia kursanta na zajęcia, czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć.

 15. W przypadku spóźnienia przez Lektora, czas ewentualnego spóźnienia Lektora doliczany jest do czasu trwania zajęć.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Lekcje odbywają się za pośrednictwem Skype lub Google Hangouts. Materiały udostępniane są Kursantom w formie elektronicznej w formacie .pdf (konieczne jest posiadanie programu Adobe Acrobat Reader lub innego odczytującego pliki .pdf)

 2. Wymagania techniczne dla Google Hangouts:[1]

 • Hangouts obsługuje bieżącą wersję oraz dwie wcześniejsze główne wersje systemów operacyjnych: macOS, Windows, Chrome, Ubuntu i inne dystrybucje systemu Linux oparte na Debianie.

 • Hangouts działa w bieżącej wersji oraz jednej wcześniejszej głównej wersji wymienionych przeglądarek: Google Chrome, Firefox (wersja 60 lub wyższa).

 • Podczas rozpoczynania pierwszej rozmowy wideo należy przyznać Hangouts uprawnienia do korzystania z kamery i mikrofonu.

 • Wymagania systemowe: szerokopasmowe połączenie internetowe; kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB); do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy.

  3. Wymagania techniczne dla  Skype:[2]

 • Komputer z systemem Windows:

- Wersja: Program Skype (w wersji 8) na komputerze z systemem Windows wymaga: Systemu Windows 10 w wersji 1507 lub nowszej; Systemu Windows 8.1; Systemu Windows 8; Systemu Windows 7 (obsługiwane są wersje 32- i 64-bitowe); Program Skype (w wersji 12) na komputerze z systemem Windows wymaga: Systemu Windows 10 w wersji 1607 i 1703; Program Skype (w wersji 14) na komputerze z systemem Windows wymaga: Systemu Windows 10 w wersji i 1709 i wyższej

- Procesor: co najmniej 1 GHz

- Pamięć RAM: co najmniej 512 MB

- Dodatkowe oprogramowanie: DirectX w wersji 9.0 lub nowszej

 • Komputer Mac:

- Wersja: Program Skype (w wersji 8) na komputer Mac wymaga systemu Mac OS X 10.9 lub nowszego

- Procesor: co najmniej Intel 1 GHz (Core 2 Duo)

- Pamięć RAM: co najmniej 1 GB

- Dodatkowe oprogramowanie: najnowsza wersja programu QuickTime.

 • Podczas rozpoczynania pierwszej rozmowy wideo należy przyznać Skype uprawnienia do korzystania z kamery i mikrofonu.

 • Wymagania systemowe: szerokopasmowe połączenie internetowe; kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB); do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy.

§ 5

Vouchery

 1. Vouchery na Zajęcia online do nauki języków obcych dostępne są na Platformie Medicover Benefits.

 2. Szczegółowy opis Voucherów na dany Kurs jest każdorazowo dostępny na Platformie MB. Lingua Smart udostępnia Kursantom oferty różnych rodzajów Kursów każdorazowo na Platformie MB, m.in. sposób korzystania z danego Kursu, liczbę dostępnych w ramach pakietu lekcji, czas ich trwania, możliwość wyboru języka, cenę danego Kursu.

 3. Dokonując zakupu danego Vouchera Kursant jest świadomy wyboru danego Kursu, liczby Lekcji, czasu trwania Lekcji oraz ceny Kursu.

 4. W sytuacji wykupienia Vouchera na 3 lekcje języka obcego z lektorem Kursant ma prawo wyboru jednego z dostępnych i wymienionych na Voucherze języków obcych. Wybór jest jednorazowy i wiążący, nie podlega zmianie w trakcie trwania Usługi.

§ 6

Materiały dydaktyczne

 1. Materiały dydaktyczne wysyłane są w formie załącznika pdf do Kursanta poprzez wskazany w Formularzu kontaktowym adres e-mail i/lub w trakcie trwania Zajęć. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą Wirtualnej klasy, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

 2. Materiały dydaktyczne stanowią wybrane przez prowadzącego zgodnie z poziomem znajomości języka m.in. fragmenty podręczników, artykuły prasowe, fragmenty książek, ćwiczenia gramatyczne.

 3. Materiały dydaktyczne wliczone są w cenę Kursu.

§ 7

Prawa i obowiązki Kursanta

 1. Kursant zobowiązany jest do:

 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści pornograficznych, propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, obraźliwych lub naruszających prawo do prywatności. Ponadto, komentarze, opinie, oceny i wiadomości Kursanta nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

 • Korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Kursu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 • Uczestniczenia w lekcji z Lektorem / Native speakerem w sposób merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

 • Nienawiązywania jakichkolwiek relacji prywatnych, biznesowych, intymnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami z Lektorem / Native speakerem prowadzącym Zajęcia za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Wirtualnej Klasy lub w ramach i w związku z korzystaniem Usługi.

 1. Kursant nie jest uprawniony do:

 • Nagrywania lub publikowania poszczególnych Lekcji lub konwersacji z Lektorem / Native Speakerem odbywanych w ramach świadczenia Usługi bez uprzedniej pisemnej zgody Lingua Smart;

 • Wykorzystywania danych osobowych Lektora / Native speakera w jakimkolwiek innym celu niż określony w Regulaminie.

§ 8

Odpowiedzialność Lingua Smart

 1. Lingua Smart nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Kursanta.

 2. Lingua Smart nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Kursanta, które uniemożliwiają mu korzystanie z Zajęć.

 3. Lingua Smart nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Kursanta, w szczególności w przypadku naruszenia przez Kursanta praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

 4. Lingua Smart dołoży należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności przy wyborze Lektora / Native speakera dla Kursanta w ramach Usługi.

 5. Lingua Smart nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec.

§ 9

Reklamacje

 1. Kursant uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Lingua Smart. Reklamacja może zostać złożona pisemnie pod adresem: Lingua Smart, ul. Rubież 46 bud. C4/78, 61-612 Poznań lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@linguasmart.pl

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Kursanta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. Lingua Smart najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kursanta o dalszym postępowaniu.

 

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Szymańska-Palaczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lingua Smart Agnieszka Szymańska-Palaczyk, ul. Rubież, nr 46/C4, lok. 78, 61-612 Poznań, e‑mail: kontakt@linguasmart.pl.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy jest artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od Kursanta.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Usługi.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usługi, a po jej zrealizowaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej.

 6. Kursant posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

 7. Kursant posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie przez Kursanta danych osobowych jest niezbędne celem realizacji Usługi.

 9. Dane osobowe Kursanta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 11

Własność intelektualna

 1. Lingua Smart jest właścicielem praw autorskich do wszelkich Treści udostępnianych Kursantowi, w tym do materiałów dydaktycznych.

 2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek Treści udostępnionych Kursantowi bez uprzedniej pisemnej zgody Lingua Smart jest zabroniony.

 3. Kursant nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować Treści. Użytkownik nie będzie mieć także prawa do użycia Treści w sposób, który wymaga uzyskania licencji na użytek (odtwarzanie) publiczny.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo.

 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e- mail lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na Platformie MB, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

[1] Więcej przydatnych informacji: https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=pl

[2] Więcej informacji: https://support.skype.com/pl/faq/FA10328/jakie-sa-wymagania-systemowe-skype-a